W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO / GDPR) potwierdzamy, że Państwa dane znajdują się w naszej bazie i jako administrator dochowamy wszelkich starań i wymogów prawnych, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest firma HOLA GUAPO Marcin Przewoźniak (nazwa skrócona: HOLA GUAPO).

W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sales@holaguapo.eu lub w sposób tradycyjny HOLA GUAPO, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 78, 00-514 Warszawa.

W firmie nie zachodzą przypadki przetwarzania danych osobowych wymagające powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane pozyskujemy z dotychczasowych transakcji handlowych, spotkań biznesowych oraz kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie www.holaguapo.eu.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania współpracy handlowej, realizacji

zawartych z Państwem umów, bądź wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe są również przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem HOLA GUAPO, którym jest:

• prowadzenie działań marketingowych promujących jedynie własne usługi i towary;

• kontakt bezpośredni w związku z działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji - poprzez e-mail oraz telefon;

• windykacja należności;

• prowadzenie analiz statystycznych do własnych celów (korzystamy z Google Analytics).

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

 

Jakie posiadają Państwo uprawnienia wobec HOLA GUAPO w zakresie przetwarzanych danych?

HOLA GUAPO zapewnia spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, prawa ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Firmę danych osobowych klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 24.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

 

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym bądź pośredniczącym w nawiązaniu współpracy handlowej, realizacji zawartych umów bądź świadczeniu usług marketingowych, a także organom publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

Państwa dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w szczególności Decyzję Wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/1250 przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield) UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

HOLA GUAPO nie planuje przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Zapisz się na NEWS!letter

Szybki kontakt:

+48 668 828 824

holaguapo@holaguapo.eu

 

EVENTY I REKLAMA

W WERSJI

P R E M I U M

 

Copyright @ holaguapo 2018-2022